Wijkraad Breda Noord OBN

OBN

LAAT VAN ZICH HOREN

 

WAT IS DE WIJKRAAD BREDA NOORD OBN ?

Onze vereniging behartigt de belangen van alle wijkbewoners, verenigingen c.q. groeperingen in Breda Noord. Zij biedt onderdak en faciliteiten als secretariële ondersteuning. Voorts biedt zij vergaderruimte en kopieer-mogelijkheden aan.

Bovendien is de Wijkraad OBN  het aanspreek-punt c.q. intermediair tussen bewoners en (gemeentelijke) instanties.

De overleggroep is begin 1999 benoemd tot WIJKRAAD BREDA NOORD OBN.

 

WAT IS DE WIJKRAAD ?

De wijkraad wil de lijnen kort houden. De wijkraad moet weten wat er in de wijken speelt. Zij geeft knelpunten aan omtrent veiligheid en criminaliteit, jeugdproblemen, bereikbaarheid, voorzieningen voor ouderen en jeugd.

Kortom alles wat met leefbaarheid in Breda Noord te maken heeft. Daarbij kan de hulp ingeroepen worden van bijv. winkeliersverenigingen, gemeente, hulpdiensten en bedrijfsleven. De wijkraad volgt de politiek op de voet en laat van zich horen als dat nodig is, gevraagd of ongevraagd. Voorts geeft zij advies en voorlichting aan eenieder die dat wil.

 

HOE VERDER ?

De wijkraad ondersteunt de verschillende werkgroepen, zoals AED, schouw, verkeer etc.  Zij kanaliseert de problemen of wensen en geeft deze door aan de juiste instanties. Uiteraard kunnen die werkgroepen niets afdwingen. Zij is afhankelijk van de goodwill en de financiën van de gemeente Breda.

In een constructief overleg en met een redelijke opstelling is veel te bereiken. In de toekomst zullen er mogelijk nog meer werkgroepen worden opgericht.

De belangenbehartiging van bijv. ouderen, jongeren, allochtonen en gehandicapten.

 

SAMENWERKING ?

De werkgroepen kunnen, als alles naar wens verloopt, vooral bijdragen aan een goede samenwerking met bijv. politie, scholen, ouderverenigingen en HALT. Vult u zelf maar in !

 

WIJKAVONTUUR HOGE VUCHT

Ook de wijkraad steekt veel tijd en energie in het Wijkavontuur. Op korte en lange termijn komen de resultaten tot uitdrukking.

De wijkraad is goed vertegenwoordigd in de werkgroepen. Er wordt nu al nagedacht over hoe  Breda Noord er over zo’n 15 jaar uit zou kunnen zien. Denk hierbij aan de bouw-locaties, winkelstrips, (vestiging) scholen, wonen, veiligheid, integratie etc.

Ook over de toekomstige verkeersstromen wordt nagedacht. Directe resultaten zijn al te zien: bijv. sloop, nieuwbouw en renovaties van woningen en flats; ouderenvoorzieningen; speelvoorzieningen etc.

 

UW EIGEN BUURTVER-ENIGING/BEWONERS-BELANGENCOMMISSIE ?

Vanuit deze groepen komen ideeën, kritiek, samenwerking en zomeer…

Zij blijven natuurlijk de spil in het specifieke wijkgebeuren. Iedereen is belangrijk waar het gaat om het woonklimaat in het stadsdeel Breda Noord.

Maar juist als we het samen doen kan er nog meer worden bereikt m.n. bij de gemeente. Zorgen dat je een serieuze gesprekspartner bent en blijft !

 

RECHTSPOSITIONEEL ?

De wijkraad staat als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord-Brabant.

 

WILT U OOK MEEDOEN ?

Wilt u aansluiten bij deze enthousiaste groep mensen dan bent u van harte welkom.

Heeft u tijd, geduld en gevoel voor teamgeest aangevuld met een warm hart voor Breda Noord: dan bent u degene die wij zoeken !!

Die persoon willen we graag ontmoeten !!

 

!  NEEM CONTACT MET ONS OP  !

 

WAAR IS DE WIJKRAAD OBN GEVESTIGD ?

De wijkraad Breda Noord OBN is gevestigd te Breda:

 

Brusselstraat 362

4826 NM Breda

Tel.: 06-27260000

E-mail: info@obnbreda.nl

Website: www.obnbreda.nl