Wijkavontuur

Wat is het Wijkavontuur

Het Wijkavontuur, dat begonnen is als een experiment, is nu  al enkele jaren een goedlopend   samenwerkingsverband. Er is een kernteam van vaste bewoners en professionals, die verbindingen leggen tussen bewoners onderling en met corporaties, gemeente en overige  instanties. Samen bepalen we wat en in welke volgorde er zou moeten gebeuren in de wijk: meedenken, meedoen, mee beslissen.  Op gelijkwaardige voet geven we uitvoering aan (bewoners)initiatieven die de wijk versterken. Iedereen met zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten kan hier aan meedoen.

Werkwijze

Het Wijkavontuur heeft een open werkwijze, iedereen kan aanschuiven om zijn/haar ideeën en gedachten over de wijk te delen. Indien dit leidt tot een burgerinitiatief dan kan dit door Wijkavontuur ondersteund worden. In principe werkt het Wijkavontuur op basis van een weder prestatie: voor wat hoort wat.

Het kernteam is elke dinsdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur in een van de wijken aanwezig. Verder zijn er werkgroepen voor de thema’s om doelgericht projecten en problemen te kunnen aanpakken.

 

Armoede&Werken_Tekst

In onze wijk moeten veel mensen de eindjes aan elkaar knopen, sommigen lukt dat niet altijd even goed. Dat kan komen door problemen met de gezondheid, in het gezin of door werkloosheid. In het Wijkavontuur proberen we samen wat aan armoede in onze wijk te doen. Bijvoorbeeld door te helpen bij het voorkomen van schulden of bespaartips te delen.

Het netwerk van het Wijkavontuur kan helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk, stageplaatsen of werk.

Jeugd&ouders_tekst

Bij het opvoeden van kinderen komt heel wat kijken. We hebben samen een verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze jeugd. De woonomgeving en de gezinssituatie bepalen sterk de kansen van kinderen om zich te ontwikkelen. Het mag niet zo zijn dat onze jeugd alleen omdat ze in de Hoge Vucht wonen met een achterstand opgroeit. In het Wijkavontuur spannen we ons samen in om de jeugd een goede start te geven. We stimuleren talentontwikkeling bij de jeugd onder meer op het gebied van sport, spel en cultuur en steunen ouders bij de opvoeding en proberen we stage- en werkervaringsplekken te vinden.

 

Meedoen_groot_Tekst

Wat doe jij voor je buurt? Samen kunnen we de buurt gezellig houden en misschien zelfs nog leuker maken. Daar moeten we wel iets voor willen doen. Dat kan op allerlei manieren. Samen sporten of dansen. Misschien heb je wel een idee om samen met anderen iets  op het gebied van sport en cultuur in de wijk te doen? Het Wijkavontuur kan je daar bij helpen.

Schoon_groot_Tekst

Als je door de wijk loopt wil je geen zwerfvuil, graffiti of slecht onderhouden tuinen aantreffen. Zo’n omgeving kan zorgen voor een onveilig en onprettig gevoel. En een slecht voorbeeld doet slecht volgen? Daarnaast verbetert het imago van de wijk zo niet.  We willen juist een goed imago. Door een schone, veilige omgeving dragen we daar aan bij.

Zorg_tekst

De komende jaren komt er een grotere vraag naar zorg in de wijk. We kiezen in de wijk voor zoveel mogelijk zorg uit de wijk zelf. Vrijwilligers en professionals zullen zich nog meer gaan inzetten voor de zwakkeren in de wijk. Het Wijkavontuur zoekt de verbindingen in de wijk om dit te realiseren.

Zorg

De werkgroep zorg houdt zich bezig met :

  • deelname aan de coalitie Erbij tegen Eenzaamheid; we proberen samen met professionals die achter de voordeuren komen het probleem in beeld te krijgen en we informeren de professionals over welke activiteiten en voorzieningen er in de wijk zijn die mensen kunnen helpen bij het voorkomen van eenzaamheid of bij het oplossen ervan.
  • Daarnaast doen we mee in de stedelijke coalitie, die zich vooral met p.r.- campagnes bezig houdt rond dit thema, maar ook workshops organiseert.
  • We helpen mee aan het vergroten en verbeteren van mogelijkheden voor mensen om elkaar te ontmoeten en zo een sociaal netwerk in stand te houden. Er zijn goede contacten met voorzieningen als Pluspunt de Wisselaar,  ONS, Vuchterhage, Raffy, Leger des Heils, met de kerken en met de mogelijkheden die deze bieden.  Mensen gaan hierdoor ook makkelijker kleine diensten voor elkaar doen.
  • AED- instructie. Bewoners en vrijwilligers kunnen via de werkgroep zorg een cursus AED-instructie aanvragen.
  • inzamelen van rollators en rolstoelen. Deze worden opgeknapt en kunnen weer uitgegeven of uitgeleend worden aan mensen die er tijdelijk of permanent een goed kunnen gebruiken.
  • Ondersteunen van buurtinitiatieven die sociale netwerken versterken en/of die langer zelfstandig wonen direct bevorderen zoals activiteiten gericht op langer gezond blijven, gezond eten, ontmoeting.